Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám v súvislosti s objednaním tovaru na www.littleshoes.sk poskytnete, používame najmä na vybavenie vašej objednávky a následnú administratívu s ňou spojenú (vystavenie faktúry a jej odovzdanie účtovníkovi, sprostredkovanie kontaktných údajov prepravcovi, prípadne pri vybavovaní vrátenia a reklamácie produktov ).

Podmienky ochrany osobných údajov zákazníkov internetového obchodu www.littleshoes.sk získané za účelom splnenia objednávky/vybavenia reklamácie

I. Základné ustanovenie

Správcom osobných údajov podľa článku 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je Little Shoes s.r.o. IČ 07715773, se sídlem Švantlova 2711, Písek (ďalej len: „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú - adresa: Švantlova 2711, Písek, 397 01, e-mail: shoes@littleshoes.sk, telefón: 773 00 10 80

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť
 • sprocesovanie vrátenia tovaru či jeho reklamácie a s tým súvisiace administratívne kroky
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcami osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy (teda poskytovatelia platobnej brány, dopravcovia, prípadne výrobcovia, ak bude tovar zasielaný priamo)
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (poskytovateľ e-shopového riešenia, zamestnanci správcu, ktorí zaisťujú vybavenie objednávky, ďalej účtovníci a jej zamestnanci spracovávajúci daňovú a mzdovú agendu správcu) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu
 • zaisťujúce marketingové služby

Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb/cloudových služieb.

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
 • právo na výmazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v článku III týchto podmienok
 • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä uzamknutím listinných zdrojov, a zabezpečenie dát v el. podobe formou hesiel aj antivírusových programov.

Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach najneskôr v deň zmeny platnosti predchádzajúcich podmienok.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23. 6. 2022.